onsdag 10 augusti 2011

Förbjud religiösa och politiska friskolor

I dagens ledare som kan läsas här nedan skriver jag om religiösa friskolor. Jag känner mig lite kluven men landar ändå efter att ha vägt argumenten i att religiösa och politiska skolor nog borde förbjudas. Läs och tyck!

"Rätt i teorin, fel i praktiken

Av anonyma anmälningar om könsdiskriminering på Römosseskolan i Göteborg framgår att flickor som menstruerar inte får närvara i islamundervisningen. Av anmälningarna, som ligger till grunden för den statliga Skolinspektionens skarpa kritik, framgår också uppgifter om godtyckliga betygsättningar till pojkarnas fördel och upprepade kränkningar, också fysiska, av elever. I inspektionens rapport kommenteras friskolans arbetsplan som innehåller inslag som strider mot den svenska skollagen. Till de mer uppseendeväckande hör den obligatoriska bönen i moskén.

Kritiken är allvarlig och skolledningens nonchalanta bemötande än allvarligare. Särskilt den före detta rektorn, numera riksdagsledamot för Moderaterna, Abdirizak Waberi har en del att förklara.

Den svenska friskolereformen har varit mycket positiv. Den har på ett konkret vis ökat egenmakten för föräldrar och barn. Friskolan skapar konkurrens som i sin tur kan slå ut de sämre skolorna till fördel för de bättre, kommunala som privata. Bland friskolorna finns också religiösa alternativ. Ur ett teoretiskt perspektiv är också det i sin ordning så länge de religiösa skolorna följer skollagen av vilken det bland annat framgår att religionsundervisningen tydligt ska skiljas från den samhälls- och naturvetenskapliga undervisningen. Men om så inte sker?

I Sverige råder nioårig skolplikt. Grundskolan är skattefinansierad. Diskriminering som definierad i diskrimineringslagen föreligger när (direkt) "någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan och det har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion med mera." eller när (indirekt) "någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel ett visst kön."

Att som flicka med skolplikt utestängas från delar av undervisningen i en skattefinansierad skola rimmar mycket illa med såväl nämnda lagar som med den svenska grundlagen som fastslår att "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet."

En skola som inte följer grundlagens kompromisslösa lagregler, som direkt eller indirekt diskriminerar på grund av religion, kön eller sexualitet, hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Kanske dags att se över möjligheten att driva religiösa eller politiska friskolor överlag?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar